Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego http://oplatasrodowiskowa.pl, oraz oprogramowania znajdującego się pod adresem http://program.oplatasrodowiskowa.pl. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia przez Usługodawcę Usługi jest akceptacja niniejszego regulaminu.

1. Informacje o firmie
Właścicielem serwisu OpłataŚrodowiskowa.pl jest firma:
JABAR sp. z o.o.
ul. Poznańska 6 B
63-220 Kotlin
NIP: 898-21-89-166
REGON: 021501680
KRS: 0000387518


2. Przeznaczenie serwisu
Strona internetowa OplataŚrodowiskowa.pl jest komercyjnym serwisem informacyjnym z wbudowaną aplikacją ułatwiającą, instytucjom oraz osobom do tego zobligowanym, prowadzenie ewidencji korzystania ze środowiska oraz umożliwiającym generowanie poprawnych sprawozdań dla urzędu marszałkowskiego. Aplikacja znajduje się pod adresem program.oplatasrodowiskowa.pl.

3. Opłaty
Zewnętrzna część serwisu, dostępna bez konieczności rejestracji i logowania, jest częścią informacyjną, dostępną całkowicie za darmo. Korzystanie z aplikacji do generowania sprawozdań dla urzędu marszałkowskiego oraz obliczania opłaty środowiskowej jest odpłatne według cennika.
Firma JABAR sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia opłat za korzystanie z aplikacji i/lub zmian cennika.

4. Faktury i płatności
Standardowym dokumentem fiskalnym wystawianym przez OpłataŚrodowiskowa.pl są Faktury VAT. Dokumenty te generowane są automatycznie po dokonaniu wpłaty poprzez system płatności elektronicznych PAYu.pl lub na przelewem na konto:
JABAR sp. z o.o.
ul. Poznańska 6 B
63-220 Kotlin
BZ WBK S.A. o/Pleszew: 20 1090 1131 0000 0001 1689 5846
Uwaga! W opisie przelewu należy podać numer faktury pro forma.

5. Ochrona danych osobowych
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę JABAR sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach obejmujących rejestrację oraz dokonywanie zamówień w serwisie OpłataŚrodowiskowa.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.
Ponadto użytkownik oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 serwis OpłataŚrodowiskowa.pl gwarantuje ochronę danych osobowych. Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, instytucjom i innym firmom.
Więcej w dziale POLITYKA PRYWATNOŚCI.

6. Wyłączenie odpowiedzialności
Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności treści stworzonych dokumentów przed ich wysłaniem do odpowiednich urzędów.
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji.
Firma JABAR sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

7. Pozostałe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.