Każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska, który się z tego nie rozlicza, naraża się na różnorodne konsekwencje, jak m. in.:

  • nałożenie kar administracyjnych;
  • zapłata zaległości wraz z należnymi odsetkami;
  • jeśli złożono deklarację z błędnymi wyliczeniami marszałek województwa ma prawo wyznaczyć opłatę na podstawie własnych wyliczeń;
  • brak wypełnienia obowiązku złożenia deklaracji i/lub uregulowania opłat środowiskowych może spowodować odmowę uzyskania dotacji, a nawet żądanie jej zwrotu.

Nawet jeśli nie powstał obowiązek uiszczenia opłaty środowiskowej, firma korzystająca ze środowiska zobowiązana jest do przedstawienia w urzędzie marszałkowskim odpowiedniego sprawozdania pod rygorem sankcji karnych. Sankcje mogą zostać nałożone również za lata poprzednie – do 5 lat wstecz.

Uwaga! Wysokie kary za brak pozwoleń!Podmiot korzystający ze środowiska, który nie uzyskał wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zobowiązany jest do uiszczania podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska. (art. 292 Prawo Ochrony Środowiska)

Opłaty zostają podwyższone o:

  • 100% (wymiar × 2) w okresie od 12.01.2003 r. do 31.12.2006 r.,
  • 200% (wymiar × 3) w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2008 r.
  • 500% (wymiar × 6) od 1.01.2009 r.

Zaległości

Każdy przedsiębiorca, który nie wywiązał się z obowiązkowego złożenia sprawozdania i/lub wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska, może w każdym momencie tego obowiązku dopełnić.
W przypadku samodzielnego złożenia takich deklaracji do należnych opłat należy naliczyć odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej i wpłacić wraz z należnością główną na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.
Jeśli jednak o spełnienie tego obowiązku zwróci się do przedsiębiorcy urząd, wówczas sankcje karne mogą wynosić nawet pięciokrotność należnego podatku i podlegać będą ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, iż podmioty ubiegające się o dofinansowanie z różnorodnych programów unijnych także mogą podlegać konieczności przedstawienia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych wobec Skarbu Państwa, w tym także wobec urzędów marszałkowskich. Może także dotyczyć to przedsiębiorstw, które otrzymały już dotację.


Serwis oplatasrodowiskowa.pl jest uniwersalnym serwisem wspomagającym składanie obowiązkowych sprawozdań oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, również z uwzględnieniem lat ubiegłych.

Szukane wyrażenia: