Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia deklaracji, bez osobnego wezwania, we własnym zakresie, złożenia jej w odpowiednim dla swojej siedziby urzędzie marszałkowskim oraz jeśli istnieje taka konieczność także uiszczenia wyliczonej opłaty. Dlatego też każde przedsiębiorstwo powinno prowadzić odpowiednią ewidencję, umożliwiającą ustalenie odpowiednich wartości oraz należnych opłat za każde półrocze.

Podstawą do naliczenia opłaty środowiskowej jest wielkość wprowadzonego do środowiska ładunku zanieczyszczeń. Wielkość tą można obliczyć według danych zawartych w:

  • pozwoleniach na wprowadzanie zanieczyszczeń,
  • wynikach przeprowadzonych pomiarów (wskaźnik emisji lub unosu na źródle albo emitorze),
  • wielkości charakterystycznej danego procesu technologicznego (wartość emisji i czasu pracy emitora lub źródła),
  • raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • analizie uciążliwości instalacji,
  • danych uzyskanych od producenta lub dostawcy,
  • różnego rodzaju opracowaniach czy uzyskanych z instytutów naukowych

Aby ułatwić przedsiębiorcom składanie sprawozdań oraz wyliczanie opłat środowiskowych stworzyliśmy aplikację, która umożliwia zarówno prowadzenie ewidencji wytwarzanych zanieczyszczeń poprzez wprowadzanie na bieżąco podstawowych danych, takich jak np. ilość spalonych litrów paliwa przez pojazdy firmowe, jak i wygenerowanie gotowego raportu dla marszałka województwa wraz z naliczonymi wartościami ewentualnej opłaty środowiskowej.


Szukane wyrażenia: